Dog Day at CFM - 8.1.10 - DDrobney Photography

IMG_3135