Alli Clark - Senior Session - 2016 - DDrobney Photography